Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva ( EASE)

foto volei esport adaptat

Grau: Superior

Cursos acadèmics: 2 anys

Durada dels estudis: 2.000 hores (1.650 h. lectives i 350 h. en el Centre de Treball)

Sistema: LOE

Família Professional: Activitats Físiques i Esportives

Torn: Matí

 

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisafacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

 

Què estudiaràs?

- MP1.- Valoració de la condició física i primers auxilis ( 165 hores)

- MP2.- Dinamització grupal ( 132 hores) 

- MP3.- Planificació de l'animació Socioesportiva ( 66 hores) 

- MP4.- Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives (132 hores) 

- MP5.- Activitats fisicoesportives Individuals (132 hores)

- MP6.- Activitats d'oci i temps lliure ( 198 hores) 

- MP7.- Activitats fisicoesportives d'implements ( 99 hores) 

- MP8.- Activitats fisicoesportives d'equip ( 165 hores) 

- MP9.- Jocs i Activitats fisicorecreatives i d'animació turística ( 165 hores)

- MP10.- Activitats fisicoesportives per inclusió social ( 66 hores) 

- MP11.- Formació i Orientació Laboral ( 99 hores) 

- MP12.- Empresa i Iniciativa Emprenedora ( 66 hores) 

- MP13.- Anglès ( 99 hores)

- MP14.- Projecte d'ensenyament i animació Socioesportiva ( 66 hores)

- MP15.- Formació en Centres de Treball (FCT) ( 350 hores)

 

De què treballaràs?

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

- Professor/a d'activitat fisicoesportives ( natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis , pàdel, d'altres).

- Animador/a fisicoesportiu i recreatiu.

- Animador/a d'activitats d'inclusió socioesprotiva.

- Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.

- Animador/a de d'activitats recreatives a l'aire lliure en instal·lacions turístiques

- Coordinador/a d'activitats d'animació esportiva.

- Coordinador/a d'activitats d'activitats fisicoesportives en isntal·lacions d'empreses turístiques o entitats públiques i privades

- Coordinador/a de temps de lliure educatiu infantil i juvenil.

- Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.

- Coordinador/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar. 

- Cap de projectes de lleure educatiu, infanitl i juvenil

- Director/a de temps de lliur educatiu, infantil i juvenil

- Director/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.

- Director/a d'activitats paracurriculars en el marc escolar. 

- Cap de departament d'aniamció turística.

- Cronometrador/a, jutge o jutgesa i àrbitre de competicions esportives no oficials

- Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d'esdeveniments esportius de nivell bàsic

- Monitor/a de temps de lliure.

 

On treballaràs?

En empreses de serveis esportius, clubs o associacions esportives, organismes públics d’esports, empreses turístiques: càmpings, hotels, parcs temàtics, parcs aquàtics, etc.

 

Sortides acadèmiques?

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

 

Modalitats d'accés?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

- Tenir el títol de Batxillerat

- Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.

- Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

- Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),

- Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

 

Pla docent

Descarrega't el dossier de l'estudiant, de 1r curs, o de 2n curs.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis Més informacio