Tècnic/a Superior en Integració Social

serveis_2

Grau: Superior

Cursos acadèmics: 2 anys

Durada dels estudis: 2.000 hores (1.650 h. lectives i 350 h. en el Centre de Treball)

Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Torn: Matí

 

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas, i determinar i aplicar les estratègies i tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

 

Què estudiaràs?

- M01 Context i Metodologia de la Intervenció Social ( 132 hores)

- M02.- Metodologia de la Intervenció Social  ( 132 hores)

- M03.- Promció de l'autonomia personal ( 198 hores) 

- M04.- Inserció Sociolaboral ( 198 hores) 

- M05.- Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació ( 132 hores)

- M06.- Atenció a les Unitats de Convivència ( 165 hores) 

- M07.- Suport a la Intervenció Educativa ( 99 hores) 

- M08.- Mediació comunitària ( 132 hores)

- M09.- Habilitats Socials ( 132 hores)

- M10.- Primers Auxilis ( 66 hores)

- M11.- Formació i Orientació Laboral (FOL) ( 99 hores)

- M12.- Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

- M13.- Projecte d'Integració Social ( 66 hores)

- M14.- Formació en Centres de Treball (FCT) ( 66 hores)

 

De què treballaràs?

Tècnic/a en programes d’ajut a domicili.

Tècnic/a en programes de prevenció i inserció social.

Tècnic/a en ocupació amb suport.

Tècnic/a d'acompanyament laboral.

Tècnic/a en inserció ocupacional.

Tècnic/a d'integració social.

Tècnic/a de mobilitat bàsica.

Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos.

Educador/a d'educació especial.

Treballador/a familiar.

Auxiliar de tutela.

Monitor/a de persones amb discapacitat.

Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Mediador/a ocupacional i/o laboral.

Mediador/a comunitari/arià.

Mediador/a intercultural.

 

On treballaràs?

En empreses del sector dels serveis a les persones: assitencials, educatius, de suport a la gestió domèstica i psicosocials, i en el sector dels servis a la comunitat: atenció psicosocial a colectius i persones en desavantatge social, mediació comunitarià, inserció ocupacional i laboral i promoció d'igualtat d'oportunitats.

 

Sortides acadèmiques?

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

 

Modalitats d'accés?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

- Tenir el títol de Batxillerat

- Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,

- Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

- Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),

- Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis Més informacio